OUR POLICIES

Hotel Fauwater has various conditions published below in order to have all our information open en general available for any of our guests. Please read below our General Conditions, GDRP Conditions, Environmental Policy and Cookie Policy.

Scroll down for more information

General Conditions

Green Policy

GDRP Conditions

Cookie Policy

OUR POLICIES

Our General Conditions

Hotel Fauwater’s general conditions can be read below/ According to Belgian Law we are not obligated to place our conditions in other languages than that of our mother tongue. Therefore these can be found below in Dutch.

If any more questions, feel free contacting us via our contact page.

Find our General Conditions below

 • I. Algemene Voorwaarden
  Deze algemene voorwaarden – die van tijd tot tijd zullen worden aangepast – hebben betrekking op alle diensten die direct, indirect, online, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door een reservering te maken op welke manier dan ook, erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande voorwaarden heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.
 • II.Kamer voorwaarden Hotel Fauwater

  • Hotel: De prijzen voor het hotel zijn vermeld bij de receptiebalie of bij het infobord aan de ingang van het hotel. Alle prijzen per type kamer zijn ook beschikbaar via de website: fauwater.com.
   • overnachtingen vanaf 1 nacht
   • inchecken vanaf 15.00 u.
   • uitchecken voor 11.00 u.
   • kamerprijs is 6% BTW inbegrepen
   • Bij het inchecken wordt het ID bewijs of paspoort door de receptionist gekopieerd.
   • Klanten die via Booking.com, of via de eigen website hebben gereserveerd werd hun reservering per creditcard gegarandeerd.  Belangrijk te weten : Uw reservering is nog niet betaald.
   • Bovengenoemde internet bookings agentschappen zullen nooit zelf u creditcard belasten, dit is voorbehouden tot het hotel zelf.  Het hotel kan wel een pre-autorisatie op uw creditcard laten uitvoeren.
 • III. Annulatie & Reseveringsvoorwaarden
  • Hotel
   • Ontbijt is inbegrepen in de kamerprijs
   • Tot 24h voor de aankomst dag gratis annulering, indien later of in geval van no-show 100% van de kamer prijs zoals aangeven op website / of geafficheerd  voor de eerste nacht.
   • Vooruitbetalingen zijn niet nodig.
   • In geval van reservaties over een bookings agent (voor max 3 kamers, zie beneden de voorwaarden voor groepen reserveringen) . Het annuleren van uw booking kan tot max. 18.00 u. zonder kosten.  Indien later of in geval van no-show zal 100% aangerekend worden voor de eerste nacht. Deze annulalering moet de klant zelf via het bookings agentschap met zijn gepersonaliseerde toegangscode, verrichten ofwel door het bookings agentschap persoonlijk te bellen en melden dat de booking niet kan doorgaan.
   • In geval van boekingen met groepen >3 kamers, dient u om een gegarandeerde reservatie te kunnen maken 1 week van te voren 1/3 aanbetaling te doen, bij annulering tot 24h voor aankomst verliest u deze aanbetaling, indien u annuleert binnen 24h van de aankomst dag wordt 100% aangerekend van de afgesproken prijs of geafficheerde prijs voor de eerste nacht per geannuleerde kamer.
 1. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
  1. Bij vertrek dienen alle rekeningen voldaan te worden. In geval van vertrek zonder betaling gelden dezelfde regels als bij facturatie (zie hieronder) waarbij als verval dag 15 dagen na vertrek datum genomen wordt.
  2. Indien overeengekomen te betalen per factuur zijn de facturen betaalbaar netto, binnen 15 dagen na factuurdatum.
  3. In geval van niet-betaling op de vervaldatum, zijn vanaf deze vervaldatum van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verwijl interesten ad. 8% per jaar verschuldigd. En 40 euro administratieve boete bij een overschrijding van 40 d.
  4. Indien binnen de 5 werkdagen geen gevolg gegeven wordt aan een aangetekend schrijven tot aanmaning zal benevens de verwijl interesten, het bedrag van iedere achterstallige factuur van rechtswege verhoogd worden met 15%, met een minimum van 50.00 € per factuur.
  5. In het geval dat er moet overgegaan worden tot rechtelijke invordering wordt de rekening verhoogd met de gemaakte invorderingskosten, met een minimum van € 125
  6. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, worden alle nog niet-vervallen facturen onmiddellijk en volledig opeisbaar.
  7. Klachten betreffende de kamers dienen nog dezelfde dag bij aankomst gemeld te worden aan de receptie anders wordt er verondersteld dat de gebreke of niet aanwezige goederen door eigen toedoen veroorzaakt zijn.
  8. Klachten over deze factuur, dienen binnen de 2 dagen, schriftelijk te geschieden aan het adres van onze firma.
  9. Het gebruik van kamers, accommodatie, sport- en spelinrichtingen in Hotel Fauwater worden betreden op risico van de klant, die verondersteld wordt tegen mogelijke schadegevallen verzekerd te zijn volgens de wettelijk verplichte verzekeringen. In geval van schade toegebracht aan kamers of andere eigendommen van Hotel Fauwater , zullen u de echte kosten tot herstel en/of aanschaf in rekening worden gebracht incl. de personeels- & transport kosten om deze herstel of aanschaf mogelijk te maken.
  10. Bij gebeurlijke geschillen tussen de klant en NV Fauwater zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd
  11. Bedrijfsinformatie:
   1. KBC – IBAN : BE52 4048 0424 2109
   2. KBC SWIFT code : KRED BE BB
   3. BTW nummer : 0415 690 728
   4. info@fauwater.com – www.fauwater.com
    Tel. + 32 14 85 25 42
   5. Zaakvoerder : Barnhy van Loon
    Lichtaartsebaan 52
    2460 Kasterlee – België
OUR POLICIES

Our GDRP Conditions

Hotel Fauwater’s GDRP conditions can be read below/ According to Belgian Law we are not obligated to place our conditions in other languages than that of our mother tongue. Therefore these can be found below in Dutch.

If any more questions, feel free contacting us via our contact page.

Find our GDRP Conditions below

 • Bijlage 3 – Aanzet van tekst voor algemeen beleid inzake gegevensverwerking

  • Het Fauwater team onder leiding van Barnhy van Loon neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring legt Barnhy uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid op het vlak van gegevensverwerking.
  • De verwerkingsverantwoordelijke is Barnhy van Loon, Lichtaartsebaan 52 – 2460  Kasterlee, BE415 690 728 HR 41218
  • Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met het management team waarmee contact kan opgenomen worden – ofwel kunt u de voorwaarden lezen op onze website: www.fauwater.be Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.
 • Wanneer verzamelt en verwerkt het management team de gegevens?Ons receptie team verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons beroep doet, offerte, reservering, registratie (verplicht document), of wanneer op een andere manier met ons contact opneemt. Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten. Verder worden uw gegevens, als klant of als leverancier, verwerkt bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.
 • Welke gegevens verzamelt en verwerkt ons management team?
  Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van de hotel reserveringen waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen, zoals BOOKING.COM of ons eigen hotel reserveringssysteem.Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhouding.  Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u zich bij ons aan de receptie als hotelklant registreert als wanneer u dat elektronisch doet.Deze gegevens verwerken wij voor de overheid.De voorwaarden worden omschreven in art. 144 van de Wet houdende diverse bepalingen dd. 1 maart 2007 bepaald verder dat de logie verstrekker de geregistreerde gegevens dient ter beschikking te stellen aan de politiediensten als daarom verzocht wordt.  Dezelfde Wet bepaald ook dat de registratie in principe digitaal kan gebeuren.In Fauwater worden de registratie gegevens manueel in kaften bijgehouden. De boeking gegevens worden bij gevoegd bij de hotelfactuur, deze gegevens worden min. 7 jaar bijgehouden. De boekhoudkundige documenten – en alle stukken aan de hand waarvan het bedrag van de belastbare inkomsten kan vastgesteld worden – moeten bewaard worden gedurende de 7 jaren (of de 7 boekjaren) die volgen op de belastbare periode waarop ze betrekking hebben.EVENTUEEL – Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.
 • Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Barnhy van Loon
  In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers. Ze is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.
 • Worden de gegevens meegedeeld aan derden?
  Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding. Ze kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij beroep op doen.Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle/onder controle van Barnhy van LoonSoms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.
 • Onze rechten
  Artikel 6.1.c van de GDPR bepaalt dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig is o.a. als de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij ons receptie team of per mail : info@fauwater.com met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.Indien u het niet eens bent met de manier waarop Barnhy van Loon als verantwoordelijke van het management team uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (België).
 • Beveiliging
  Wij nemen al de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens passend te beveiligen.Barnhy van Loon behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.
OUR POLICIES

Our Environmental Policy

Hotel Fauwater’s Environmental Policy can be read below/ According to Belgian Law we are not obligated to place our conditions in other languages than that of our mother tongue. Therefore these can be found below in Dutch.

If any more questions, feel free contacting us via our contact page.

Find our Environmental Policy below

Hotel Fauwater NV

ziet de zorg voor het milieu als een van de primaire bedrijfstaken bij de dagelijkse uitbating en onderhoud van de organisatie. Om deze reden wordt het behoud voor het milieu onder de eigenaren als wel door haar medewerkers dagelijks in acht genomen. Mede hierdoor is de volgende milieu beleidsverklaring opgesteld, welke een breed draagvlak heeft binnen de organisatie en tegelijkertijd dient als communicatiemiddel met betrekking tot de beleidsvorming naar de gasten toe.

 

Met betrekking tot de interne bedrijfsvoering is het management van mening aan zijn stand verplicht te zijn om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling. Deze ingeslagen weg lag voor de hand vanwege de ligging van het Hotel in de groene gordel van de Kempen, tussen het wandelgebied de Hoge Mouw en de Hoge Rielen in Kasterlee.

 

Sterk energie afhankelijke activiteiten, zoals het verwarmen van water en de kamers, zijn gepoogd een zo klein mogelijke voetafdruk achter te laten. Hierdoor is een 60 m2 zonneboiler gekoppeld aan ons lokaal warmtenet, zijn er 96 fotovoltaïsche zonnepanelen geïnstalleerd en is het hele hotel voorzien van LED-belichting. Tenslotte werd een zuiveringsrietveld aangelegd, voor de behandeling van afvalwater. Dit gezuiverde water wordt aangewend voor de besproeiing van tuinen en plantsoenen.

In 2014 wilden wij nog een stap verder gaan en hebben een studie aangevraagd bij CORE, een coöperatie van industrieel ingenieursstudenten die projecten rond efficiënt en duurzaam energiegebruik ontwikkelt en realiseert. Nadat de ontwikkeling onlangs is afgerond, werd er in Augustus 2016 begonnen met de aanleg van een warmtenetwerk. Vanuit een centrale ruimte wordt warm water opgewarmd en rondgepompt naar het hotel. Dit innovatieve project dat nu in 2019 volledig afgerond is, heeft geresulteerd in een sterke reducering van onze CO2 uitstoot. Bovendien, is het voorzien met intelligente thermostaten die WiFi bestuurd zijn.

In 2019, zijn we een elektriciteit optimalisatie project gestart, om de verliezen op de kabelverbindingen te reduceren. In dit project zijn meer dan één KM aan leidingen vervangen geworden voor de vermindering van onze consumptie van elektriciteit. Daarbij, kan via het hoofdbord van onze partner Luminus het verbruik van elke kabel geanalyseerd worden.

 

Bovendien wordt bij de aankoop van producten gekeken naar de minst milieubelastende goederen. Ook wordt dagelijks gepoogd om afvalstromen in te perken door zoveel als mogelijk de klanten bewust te maken van sorteren en hen ook de mogelijkheid te geven om de verschillende vuilfracties te kunnen sorteren. In het hotel wordt hen daartoe ruim de mogelijkheid gegeven om minimaal 3 tot 6 vuilfracties te kunnen sorteren.  Het containerpark is bovendien eind 2016 uitgerust met een persmachine die voor 3 vuilfracties de volle vuilniszak tot op 1/6 van het volume brengt, waarmee wordt uitgespaard op transportkosten en opslagruimte.

 

Ook staat het familiale karakter van het bedrijf centraal in de beleidsvoering. Het management probeert zijn beheerders en personeel een acceptabel inkomen te verschaffen, welke ruimte biedt voor de ontwikkeling van het gezin. Tegelijkertijd zorgt de verkleining van de ecologische voetafdruk er voor dat toekomstige generaties gebruik kunnen maken van dezelfde natuurlijke hulpbronnen als huidige generaties.

 

Tenslotte gelooft Hotel Fauwater een voorbeeldfunctie te hebben, en is daarom van mening om middels het verstrekken van informatie de bewustwording met betrekking tot duurzaamheid te vergroten. Bovendien wordt de gast gevraagd om in de kamer, middels onder andere het scheiden van afval en het hergebruiken van handdoeken, bij te dragen aan een groenere voetafdruk.

 

Mede dankzij de benoeming van ons hotel als onderdeel zijnde van ‘The Green Key’(Sinds December 2016), worden wij dagelijks gemotiveerd en herinnerd om zo groen mogelijk te handelen. Wij zetten ons daarom 200% in voor 100% vriendelijke, persoonlijke, familiare en duurzame service.

 

Kasterlee, 2019 – Barnhy van Loon, Zaakvoerder  

OUR POLICIES

Our Cookie Policy

Hotel Fauwater’s Cookie Policy can be read below/ According to Belgian Law we are not obligated to place our conditions in other languages than that of our mother tongue. Therefore these can be found below in Dutch.

If any more questions, feel free contacting us via our contact page.

Find our Cookie Policy below

Privacy
Fauwater respecteert de privacy van alle gebruikers van de website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u ermee akkoord dat Fauwater uw gegevens overeenkomstig dit privacy statement gebruikt.

 

Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn afgegeven door bezoekers van onze contactpagina.

 

Fauwater registreert deze gegevens alleen voor het uitvoeren van uw verzoek. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Fauwater geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites en voor de manier waarop men met uw persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

 

Cookies en cookiebeleid
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet en mobiele telefoon worden opgeslagen als u bepaalde webpagina’s bezoekt. Cookies bevatten geen persoonsgegevens van de gebruiker. Ze onthouden enkel de voorkeuren en interesses op basis van het surfgedrag van het apparaat.

 

Fauwater maakt gebruik van cookies op haar website, om:

– het voor u als bezoeker mogelijk te maken informatie op de website via social media te delen;
– de prestaties van de website te optimaliseren en voor het meten van surfgedrag ter verbetering van uw beleving.
– In de meeste browsers zijn cookies geactiveerd. Cookies kunnen uw computer niet beschadigen. Fauwater gebruikt versleutelde informatie die hieruit verzameld wordt. Zo helpen de cookies ons om fouten vast te stellen en op te lossen, of om u relevant gerelateerde onderwerpen te tonen wanneer u onze website bezoekt.

 

Indien u er de voorkeur aan geeft om cookies van Fauwater te beperken, blokkeren of wissen, dan kunt u uw webbrowser gebruiken om dit te doen. Raadpleeg het ‘Hulp’- menu van uw browser om te achterhalen hoe u uw cookie voorkeuren wijzigt.

 

Bijwerken cookie policy
Deze cookie policy kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in deze pagina, kunt u aan de datum onderaan zien wanneer dit gebeurd is. Als u de website van Fauwater bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van ons cookie policy.

 

Disclaimer

Deze website is eigendom van Fauwater N.V. Fauwater aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het op de website getoonde. Voor de juistheid en volledigheid van de content kunnen wij niet instaan.

 

Belgisch recht

Op deze website en disclaimer is Belgisch recht van toepassing.

 

Werking site

Fauwater kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de website tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.

 

Tarieven op de site

Prijzen en/of tarieven die worden genoemd zijn uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn. Aan de vermeldde prijzen en/of tarieven kunnen nimmer rechten worden ontleend.

 

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt

Indien er wordt verwezen naar externe websites, is Fauwater niet verantwoordelijk voor de informatie die op de betreffende website staat vermeld. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid.

 

Gebruik van informatie

Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo’s) is eigendom van Fauwater. U mag de informatie op onze website alleen gebruiken indien hiervoor vooraf schriftelijk toestemming is verleend door Fauwater.

 

Over de disclaimer

Fauwater behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.

 

Laatste aanpassing: 27 november 2019.